top of page

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ?

 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜੋਖਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਤ (Insured) ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (Single Premium Payment)

 • ਸੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Limited Payment Plan)

 • ਉਮਰ ਭਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ( Whole-Life Payment)

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਪੋਲਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ( Non-Participating)ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ (Participating) ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ( Participating Policies)  ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਪੋਲਸੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਬਤ (Non-Forfeiture) ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ ਸਰੰਡਰ ਵੈਲਯੂ (ਸੀ.ਐਸ.ਵੀ) ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਸੀਆਂ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ.ਐਸ.ਵੀ( Cash Surrender Value) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਗਰੰਟੇਡ ਹਨ|

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਕਵਰਡ ਹੋ|

 • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋਨ (ਏ.ਪੀ.ਐਲ) ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ|

 • ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਐਸ.ਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਲਿਸੀ  ਕਰਜ਼ਾ( Policy Loan) ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ|

 • ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ|

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ|

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾਣ ਲਾਈਫ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ : ਟਰਮ -100, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ , ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ |

ਟਰਮ  -100:

ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ|
ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਸਰੰਡਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ CSV  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ |
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਸੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀਆਂ(Limited Payment Policies) ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਦ ਸਰੰਡਰ ਵੈਲਯੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਿਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਪਾਲਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ-ਪਾਲਿਸੀ (Paid-up)ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
 
ਸੀਮਤ  ਭੁਗਤਾਨ -100 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋਨ (ਏ.ਪੀ.ਐਲ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ|
 

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ:

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ(Non-Participating) ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Participating )ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ  ਸਰਪਲੱਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਲਸੀਆਂ(Participating Policies):

 ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ  ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਲਿਕੁਈਡੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ  ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ  ਜੀਵਨ ਪਾਲਸੀ  ਲੈਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੱਕ "ਭਾਗੀਦਾਰ ਖਾਤੇ" ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ| ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭ ਨੂੰ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ  ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ-ਪਨਾਹ (TAX-SHELTERED)ਲਾਭ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (Participating Policies) ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਨਕਦ(CASH): ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਸੀ ਲਾਭਅੰਸ਼(Dividend)  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ |ਨਕਦ ਲਾਭਅੰਸ਼ (Cash Dividend)ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਰਕਮ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਮੀ(Premium Reduction): ਇਹ ਵਿਕਲਪ,  ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
 
ਅਦਾਇਗੀ-ਜੋੜ(Paid-up Additions): ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ)ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸੂਰੈਂਸ  ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ (Paid up Additions) ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ  ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ  ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ  ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ| ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਦੀ  ਮੌਜ਼ੂਦਾ  ਉਮਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ|
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ(Accumulation): ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ|

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ:

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਟਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ| ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ(customized)  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ( Suspend) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਮੌਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋਣ |

 • ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ: ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ  ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|

 • ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ : ਇੱਕਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ(Joint-Life), ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ  ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ-ਦੂਸਰੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ  ਦਾ ਵਿਕਲਪ|

 • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਚਕਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ., ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਤੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

 • ਲੋਨ: ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

 

NoMedilife.com- No Needles No Medicals Insurance

At NoMedilife.com, we provide our services to hard-to-insure people and those who need fast-life insurance coverage without Medicals. We specialize in Non-Medical life Insurance, Non-Medical Permanent Insurance and Non-Medical Critical Illness Insurance.
Untitled design (44).png
Click Here
bottom of page