top of page

ਵਿਜ਼ਟਰ

ਟੂ

ਕੈਨਡਾ

اور

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ.
ਸਰੋਤ: ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ
ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ (ਯਾਤਰੀਆਂ) ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ|

 • ਇਨ-ਰੋਗੀ (In-Ward) ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਰਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਜ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ 3700 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 • ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $6000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

 • ਕਾਰਡੀਆਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Cardiac Procedure)  ਦੀ ਕੀਮਤ $2500 ਤੋਂ $ 7300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦਾ ਦੌਰਾ $ 1000 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 • ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ $1099 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ|ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ  ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ: - ਅਰਧ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ, ਜਾਂ ਐਨੇਸਥੈਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ|
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਧਾਈ ਸਿਹਤ (Extended Health Coverage) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ,
  ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ, ਓਸਟੀਓਪੈਥਸ, ਏਕਯੁਪੰਕਟਰਿਸਟ|
 • ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਚੁੰਬਕੀ ਗੂੰਜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (ਐਮਆਰਆਈ), ਕਾਰਡੀਆਕ ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਅਲ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੀਏਟੀ) ਸਕੈਨ, ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ|
 • ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
 • ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ|
 • ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ  ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚਾ |
 • ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (Follow up Visits)
 • ਦੰਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ 
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ|
 • ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ: ਕਵਰੇਜ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ  ਕਵਰ ਕੀਤੀ  ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇ|
 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ|
 • ਫਲਾਈਟ ਹਾਦਸੇ
 • ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ|
ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ  ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ(Deductibles) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
truvisit1.png
man2 (1).png
wman2.1.png
bottom of page